Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba teikia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklos aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
Taryba sudaroma iš 4 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 4 mokytojų, 4 mokinių. Tarybos narių skaičių keitimą, veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos taryba posėdžio nutarimu ir patvirtina Mokyklos direktorius.
Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, mokytojus – mokytojų taryba, 5-10 klasių mokinius.
Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas – pirmininko balsas. Mokyklos direktorius
Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
Mokyklos taryba:
1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
6. teikia siūlymų Mažeikių rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.


Mokyklos tarybos sudėtis


Rasa Lekstutienė – anglų kalbos mokytoja, mokyklos tarybos pirmininkas,

Ilona Stripeikytė – fizikos, matematikos mokytoja,

Janina Pukelienė – rusų kalbos mokytoja,

Daiva Poškuvienė – ekonomikos ir verslumo, fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytoja,

Ilona Tamutienė – tėvų atstovė,

Simona Kolbergienė – tėvų atstovė,

Laima Pikevičė – tėvų atstovė,

Ligita Juškienė – tėvų atstovė,

Nerija Gedminaitė – mokinių atstovė,

Samanta Gedminaitė – mokinių atstovė,

Renata Simonaitytė – mokinių atstovė,

Natalija Girdenytė – mokinių atstovė,

Vitolda Garalienė – bendruomenės atstovas, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.