Mokyklos darbo tvarkos

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos tvarkos

Priėmimo į mokykla tvarka
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Elektroninio dienyno pildymo tvarka
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka
Pagalbos mokiniui centro veiklos aprašas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka
Socialinės veiklos organizavimo tvarka
Dokumentų rengimo, registravimo, užduočių vykdymo, siuntimo, saugojimo archyve tvarka
Vidaus ir finansų kontrolės taisyklės

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka

Darbo tvarkos taisyklės

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo aprašas

Elektroninio dienyno nuostatai