Ugdymo planas

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2016 – 2017 m. m.  pagrindinio ugdymo programos ir suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos planas


Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2015–2016 mokslo metų mokyklos pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio  ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

Ugdymo plano tikslai:

Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Ugdymo plano uždaviniai:

  1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti;
  2. numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius.