Ugdymo planas

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2017 – 2018 m. m.  pagrindinio ugdymo programos planas

2017 – 2018 m. m.  ugdymo dienų planas

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2017-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita


Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2017–2018 mokslo metų mokyklos pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio  ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

Ugdymo plano tikslai:

Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Ugdymo plano uždaviniai:

  1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio  ugdymo programoms įgyvendinti;
  2. numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius.