Ugdymo planas

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2020 – 2021 m. m.  pagrindinio ugdymo programos planas

2020 – 2021 m. m. ugdymo dienų planas


Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos 2020–2021 mokslo metų mokyklos pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio  ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

Ugdymo plano tikslai:

Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

Ugdymo plano uždaviniai:

    1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio  ugdymo programoms įgyvendinti;
    2. numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti.