Darbo užmokestis

Sodų pagrindinės mokyklos darbuotojų etatinis darbo užmokestis

Informacija pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (2009 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1721 redakcija) patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu“

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2016 m. I ketv. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2017 m. I ketv. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
1. Direktorius 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1  * *
3. Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui 1  * *
4. Mokytojas metodininkas 15 497 17 508
5. Vyresnysis mokytojas 19 465 22 474
6. Mokytojas 5 406 3 418
7. Mokytojo padėjėjas 1 399 1 411
8. Socialinis pedagogas 1 * 1 *
9. Specialusis pedagogas
1 * 1 *
10. Psichologo asistentas 1 * 1 *
 11. Bibliotekos vadovas 1 * 1 *
 12. Bibliotekininkas 1 * 1 *
 13. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 1 *
1 *
14. Vyresnysis buhalteris 1 * 1 *
15.
Raštinės vedėjas
1 380 1 418
16. Darbuotojai (valytojos, virėjos, vedėja maisto gamybai, sargai, pastatų priežiūros darbininkai, rūbininkai, kiemsargis) 26
 380

 *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (2009 m. gruodžio 16 d. d įsakymo Nr. 1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“ III skyriaus 18 punkto nuostata, kad darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Mokyklos darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis nepateikiamas.