Darbo užmokestis

Sodų pagrindinės mokyklos darbuotojų etatinis darbo užmokestis

Informacija pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (2009 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1721 redakcija) patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu“

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. I ketv. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
1. Direktorius 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1  * *
3. Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui 1  * *
4. Mokytojai
42 484 33 449
7. Mokytojo padėjėjas 1 411 1 439
8. Socialinis pedagogas 1 * 1 *
9. Specialusis pedagogas
1 * 1 *
10. Psichologo asistentas 1 * 1 *
 11. Bibliotekos vadovas 1 * 1 *
 12. Ūkvedys
1 *
1 *
13. Vyresnysis buhalteris 1 * 1 *
14.
Raštinės vedėjas
1 418 1 440
15. Darbuotojai (valytojos, virėjos, vedėja maisto gamybai, sargai, pastatų priežiūros darbininkai, rūbininkai, kiemsargis) 26
 380  26 400

 *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (2009 m. gruodžio 16 d. d įsakymo Nr. 1721 redakcija) patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo“ III skyriaus 18 punkto nuostata, kad darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Mokyklos darbuotojų, kurie vieninteliai eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis nepateikiamas.