Psichologo asistento

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:

  • padėti spręsti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
  • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(-si) procese.

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos psichologinės pagalbos teikimo tvarka


Mokykloje dirba psichologo asistentė Lina Bubelienė
  3.18 kab. (III aukštas)
El. paštas – lina.tomann@gmail.com


Savaitės diena Konsultacinis laikas
Pirmadienis
Antradienis 11.00 – 16.00
Trečiadienis 11.00 – 16.00
Ketvirtadienis 11.00 – 16.00
Penktadienis