Psichologo asistento

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:

    • padėti spręsti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
    • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
    • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(-si) procese.

Metų veiklos planas


Mokykloje dirba psichologo asistentė Lina Bubelienė
  2.11 kab. (II aukštas)
El. paštas – lina.bubeliene@sodumokykla.lt


Savaitės diena Konsultacinis laikas
Pirmadienis 14.45 – 15.45
Antradienis 13.30 – 15.30
Trečiadienis 13.30 – 16.30
Ketvirtadienis 13.30 – 15.30
Penktadienis 13.30 – 14.30